צו הריסה ללא הרשעה

 

 

צו הריסה ללא הרשעה – האינטרס האישי מול האינטרס הציבורי

מאת: עו”ד גלעד כצמן

משעבר אזרח עבירת בניה ולא ניתן למצוא את העבריין ו/או לא ניתן להעמידו לדין פלילי ו/או להרשיעו ו/או אין להוכיח מי ביצע את העבירה ו/או מבצע העבירה מת או איננו בר עונשין, רשאית הרשות המקומית או הועדה המחוזית לתכנון ובניה להגיש בקשה לבית המשפט לצו הריסה ללא הרשעה עפ”י סעיף 212 לחוק התכנון והבניה תשכ”ה 1965.
חובת ההוכחה לבצוע עבירת הבניה מוטלת על הרשות ברמת הוכחה פלילית, ובאם לא הורם נטל ההוכחה, נשלל תנאי היסוד להגשת בקשה כאמור.

עפ”י הלכה פסוקה, סעד לפי סעיף 212 דלעיל הנו דרסטי וחריף ואין לתיתו כדבר שבשגרה ועל בית המשפט לעשות שימוש במשורה ובזהירות בסמכות זו.
במרכז שיקול הדעת של בית המשפט יעמוד אינטרס ציבורי ברור ומובהק למנוע תקלה או מכשול מהציבור בשל קיומו של מבנה לא חוקי. לאור כך מוגשות בקשות כגון דא, בעיקר כשהמדובר בבניה בשטח ציבורי או במקרי בניה, אשר יש בה נזק ישיר וברור לציבור.

עפ”י פסיקה ,במרכז שיקול הדעת בבקשות כגון דא יעמוד, איפה, המבנה בניגוד לשיקולי הריסה כחלק מגזר דין פלילי, שם יעמוד במרכז השיקולים העבריין.
נקבע בפסיקה כי לא די בהוכחת התנאים המקימים את הסמכות לצוות על הריסה אלא יש על הרשות להוכיח הצדקה למתן צו כאמור מטעמים של עניין ציבורי חשוב.

דוגמאות לאינטרס ציבורי חשוב אשר הובאו לשקול בתי המשפט במסגרת בקשות לצווי הריסה ללא הרשעה הנם, בניה בשטח ציבורי, הפרעה לעבודות תשתית, היקף בניה גדול במיוחד או מטרד שנוצר עקב הבניה.
לעומת האינטרס הציבורי להרוס על בית המשפט לשקול את האינטרס האישי של המשיבים והנזק שיגרם להם באם ייהרס המבנה. החלטתו של בית המשפט בסופו של יום תתבסס על המאזן בין האינטרסים, הציבורי והאישי.
ראוי לציין כי בקשת הרשות לצו הריסה ללא הרשעה, באה במקום שההליך הפלילי, המקובל, לא צלח. בקשות מסוג זה עוקפות, מטבען, הגנות שונות שעמדו לאזרח במהלך ההליך הפלילי והיה ביכולתן לגרום לזיכויו בדין.
הליך זה, ללא הרשעה, נוטל מהאזרח את האפשרות להגן על זכויותיו בכלים המשפטיים המקובלים ומשאיר אותו חשוף אל מול אינטרס ציבורי, אשר באם יגבר על האינטרס האישי, יהיה בו די כדי לגרום למתן צו הריסה.
יש לזכור כי המדובר לפעמים בבניה ישנה ואף ישנה מאד, אשר מבוקש להורסה, בניגוד לתורת ההתיישנות, אשר בבסיסה עומד אינטרס ציבורי חשוב לא פחות.

לשיטת הח”מ, ראוי היה אילו היה המחוקק מייחד את האפשרות לנקוט בהליך ללא הרשעה זה, כנגד בניה בלתי חוקית בשטח ציבורי בלבד, תוך כדי דרישה לנימוקים מיוחדים, כתנאי למתן צו הריסה, ללא הרשעה, כנגד בניה בשטח פרטי.

גלעד כצמן, עו”ד

הערה: אין האמור במאמר זה מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית. .

 

 

 

Facebook
דילוג לתוכן